A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Mela Mehmedê Nêribî - Beytay Key Şeyx Seîd Efendî
158 Xwendin
1 Ecibandin
Asoya Helbesta Kurdî

Mela Mehmedê Nêribî - Beytay Key Şeyx Seîd Efendî

Ez zaza w’, zazakî vono
Ellah heme zon ra zono
De goştarê, ez se vono
Erey û, roc şi awono

Ma beytê zazakî vatî
Ellah efsehê luẍatî
Zaza û kirdê welatî
Karker û ehlê xebatî

Ma beytay’ xwu ha nusenî
Behsê key Şêx ʿElî kenî
Hîş û goşê xwu wa se nî
Ay kesê ki goştarenî

Verî Şêx Mehmûd Efendî
Şêx ʿElîyo Neqşebendî
Şêx Seʿîdo hunermendî
ʿAlim û şêx û efendî

Key şêxon key Şêx ʿElî yû
Mi secarey’ yini dîyû
Şêx ʿEbdullah Dehlewî yû
Mewlana Xalid ey dîyû

Şêx Meḥmûd û Şêx ʿElî yû
Şêx Seʿîdo Pehlewî yû
Şêx Selhedîn dima bîyû
Mehmed Seʿîd û, peynî yû

Inê şêxê ki ma vatî
Yew bi yew nome omartî
Xelîfey’ yewbnon û zat î
Ehlê îrşad û xebatî

Cora cêr ma pêrû vatû
Xelîfey û îcazat û
Yew bi yewnon ra girewtû
De bizonê ma se vatû

Welatê key Şêx ‘Elî yû
Bismil û deşte w’ berrî yû
Nesîb çi bû beylû nîyû
Qismet û emrê Rebbî yû

Deway şêxî Çilestûn û
Bismil qezay şêxê min û
Çemê Dîclî bin û bin û
Roy welatê ma şîrin û

Ma pêrsî leqebay pîyû
Şêx Seʿîd, Mehmûd Feyzî yû
Şêx Mehmûd û Şêx ʿElî yû
Leqebay’ yini Septî yû

Şêx ʿElîyo Pehlewî yû
Mela Qasim de rî pîyû
Mela Qasim Heyderî yû
Heyder, Hacî Huseynî yû

Huseyn hewna Huseynî yû
Huseyn Seyyîd Haşîmî yû
Ma toy ardî ver bi pîyû
Leqebay’ key Şêx Elî yû

Ez kalikê verî bono
Seyyîd Haşîm o, ez vono
Çilestûn di nome dono
Muderîs û xonedon o

Seferê Beẍdadî key û?
Ma persî zemonê yeyû
Tarîx hinzar û şeş sey û
Hîris û new bîyar sey û

Padîşah Sultan Murad û
Sefer kerdû şîyw’ Beẍdad û
Cêrû omew’ Sûk ew’ radû
Veynû keyfê Sûki8 ca dû!

Sûk ew dormey’ Sûki pîrû
Şêx û ʿalim, ha çi mîr û
Şî tewaf paşa w’ wezîrû
Pawey’ Seyyîd Haşîm bîrû

Sultan Sûki di vinertû
Seyyîd Haşim nome hetû
Paşa hêrs bi fermon vetû
Walî w’ hukmet ardî xetû

Walî ra va “emrê min û
ʿEsker bikê Çilestunû
Seyyîd Haşîm û heminû
Ser û bin kê deway yinû”

Baʿdî walî emir donû
ʿEsker kenû gênû şonû
Seyyîd Haşîm dewiconû
Pîrû kîştî va “fermon û”

Adir eyştû dew veşayû
Seyyîd û şêxî qedyayû
Çend hebî gedey û mayû
Remay mon ra feletyayû

Esl û neslay Şêx ʿElî yû
Ay gedon ra baʿdî bîyû
Emr û fermonê Rebbî yû
Baʿdî bî şarê Palî yû

Emrê Ella yû fermonû
Şêx Çilestun dew ra şonû
Key Şêxî şonî zozonû
Key xwu benî Palî monû

Key Şêxî şî Palî monû
ʿİlm û şêxey bî beyonû
Îrşad ke ehlê koyonû
Qolhîsar û Erzeromû

Qezay Palî cawo berz û
Key Şêx ʿElî keyew ẍerz û
De wa şaẍ û gilon berzû
Kafir û zalim bilerzû

Key Şêx ʿElî xonedon î
ʿAlim û şêxê zemon î
Warisê peyẍemberon î
Serwerê pîrû şêxon î

Murad, Palî ver o şonû
Key Şêx ʿElî, key şêxon û
ʿAlem heme pîrû zonû
Hasud ʿînad û nezon û

Welat û dîn ma dest şîyû
War vecay Key Şêx ʿElî yû
Vengon kewtû ecnebîyû
Nezon ehmaq û delû yû

Dewrê Palî koy ẍidar î
Key Şêx ʿElî nomedar î
Ma nêbî teres û barî
Ko hukmê şerʿetî bîyarî

Qubay Palî cawo berz û
Çemê Muradî bilerzû
Wa binalû pêlon berzû
Ma rez ronaw’ hema ẍerz û

2.
Herbê Orisî delîl û
Îslom ra şe herbo pîl û
Vecyay orte qal û qîlû
Xaîn û pîs bî wekîlû

Şima tarîx bewnî bes û
Kûm herbê cîhanî persû
Hinzar û newsey çares û
Îslom ki bê veng û hes û

De ti bewnî dewrê wextî
Gure kewt destê bêbextî
ʿEzil kerdî paşay textî
Tadaw’ hukmo zor û zextî

Tarîx şi newsey û newês û
Ma nê zonaw’ nê ki hîs û
Vetî anayasa pîsû
Bê hukmet û bê reîs û

Newsey û vîst û hîri di
Zalimon va paştî pêdi
Meclîs û cumretî cêdi
Ardî meydon wirdi têdi

Ardî pêser xelqî tasa
Qanûnê cumretî asa
Kerdî şaẍê anayasa
Dîn çinîw’ dişmeno xas a

Tarîx hinzar û newsey û
Vîst û ponc ma ard seyû
Îslom pîrû hayî peyû
Red ke emrê îslomeyû

Va “ma şerʿet hewa nonî
Ca yey di ma qanûn onî
Xelîfe w’ sultanî şonî
Cumret anî, ma başqon î”

Inê qalî pîs û dal î
Pey hesayû ehlê halî
Şêx Seʿîd pîrû hevalî
Omey pêser kerdî qalî

Şima bewnî qewmê herî
Şerʿet û dînê ma berî
Ma nişnî seyr bikî de rî
Ma warisê pêẍember î

Şerʿet û dîn rî ma war î
Ma karwonê inê rarî
Emrê qanûnê zerarî
Goş medê kendîl û darî

Va inê duşmenê dîn î
Ferzo ma raşte vecînî
Ma kîştay’ şerʿetî gênî
Şehîd û ẍazî emîn î

Ha çi dîn û ha welat û
Tifaqa ki têdir vatû
Va Muhemmed selawatû
Kerdû cîhad û xebatû

3.
Hasilî şêx û hevalî
Ehlê heq û ehlê hal î
Ageh û ponk û delal î
Amûzê dînê celal î

Fetwa geyraya hucronû
Pîrû welatê kurdonû
Gelê ʿalim û şêxonû
Fîtne kewtû dînî monû

Şêx Seʿîd, pîrû hevalî
Deʿway heqqî kenî qalî
Şima kerr û şima lal î
Deʿway’ dîn a, ma heval î

Sewtê şêxê ma veng donû
ʿAlem eşnawenû, zonû
Deʿway yey dîn û îmon û
Sebay ma hemino vonû

Fîtne vecyaw’ inê monî
Dişmenê dîn û îmonî
Decalê axir zemonî
De hîşar bê, ma se vonî!

Îslom sebay dînî estû
Beyʿet û emrê elestû
Qalû bela, neʿem estû
Heşr û hesab, Ellay destû

Çiqa şey dewr û zemonî
Heta Îslom weş û gonî
Veray kafirî w’ zebonî
Deʿway yey deʿway îmonî

4.
Hey wax û wax çi zemon û
Şêx Seʿîd vendonû vonû
Çiqa ʿalim û îslom û
Wardê deʿwa bîya gironû

Meclîs û hukmetê romî
Cumret û qanûn ko ronî
Zulmê kufrî ma se nonî
Hukmê dînî veradonî

Qewm û şarê cor û cêrî
Xwu mekê teres û cêrî
Bixebetî hezey şêrî
Heyfê dînê xwu bigêrî

Koy Nêribî berz û rêz î
Deydiban û Pîr ʿEzîzî
Cay Nêribî rast û duzî
Deyşt ew qorî, dar û rezî

Xeber geyray eşîrono
Şîy Sîwon û Qerbegono
Hafiz Efendîw’ Mistono
Botî w’ Kavar û ‘Ulyono

Çi Zîlon û Reşkotono
Nêrib, Qelbîn û Têrkono
Çewlîk, Dareynî yû Wano
Dîyarbekir û Batmano

Sêrt ew Bedlîs, Erzirom o
Mi nêdîw’ ez ti ra xom o
Çiqa ehlê xeym û komo
Ez nezon o, mekê lomo

Pali, Xarpêt û Kebon o
Meʿden, Erxenî, Pîron o
Gêl û Hêni cay begon o
Lice w’ Hezro, Sîlwon o

Şêx Rehîm vecyaw dewono
Şono Nêribê Axono
Nêrib eşîra giron o
Esker yeno Hemekono

Hema zaf o cay şêrono
Qusur mewnê ez nêzono
Şerê Kurdon û Romon o
Ellah bido meradono

Tifaq ew şewrê şêxono
Yew cemʿetê ʿalimono
Aẍa w’ pîlê ʿeşîrono
Beg û mîrê ay zeronû

Kûm hevalê şêxî bîyû
ʿAlim û şêx û welî yû
ʿEbdulqadirê Nehrî yû
Salih Begê may’ Hênî yû

Axtepe qîlê sipên î
Şêx Adem û, Şêxê Hênî
Key Şêx Hesen î, verên î
Recber û xadimê dîn î

Topraẍê kirdon zozon û
Şêx Feteh şîw’ Fatrekonû
Kewtû tenha w’ sulikonû
Çew qeder ra çî nêzonû

Şêxê corî w’ şêxê Çonî
Şêxê cêrî w’ Melekonî
Qamişlok ew şo Batmonî
Cîzre, Teraşi w’ Sasonî

Koy Bedlîsî, Koy Sîpînî
Şêx ʿElî w’ Şêx Şemsedînî
Şêxê Kotek ûw birînî
Dehkeray’ ma deʿway dînî

Şêxê Qerejdaẍo verî
Hem Şêxê Altûn Mexerî
De goştarê qewmê verî
Ehlê ẍeyretî w’ hunerî

Roy Xijikî donû pêlî
Şonû ver bi Dizay’ Gêlî
Roco teng bû mîrê Gêlî
Mîrew Sadiq warê êlî

Dizay’ Gêlî pace w’ berî
Dormey dizi pêẍember î
Mîrew Sadiq serʿeskerî
Şêxî mektub nuşto de rî

Mîrey’ Lice w’ ha Pêçar û
Valêr ew Dareynî dar û
ʿEskerê Şêxî ẍidar û
Çindi zaf bû, indi kar û

Inê nomey seraserî
Ehlê heq û serʿesker î
Rehmet û cennet bû de rî
Ma se kî, îşê qederî

5.
Ti seyr biki dunya fanî
Tarîx û deʿwey dumanî
Bi ʿesrî w’ weqtê zemanî
ʿÎbret bigîw’ şarî bewnî

Roca roc şîw’ yewbno ser di
Ti mevaci deʿwa merdi
Eyrû pey ra ca meverdi
Lacon û tornon rî verdi

Doz û deʿwey kalikon û
Welat û şerʿa giron û
ʿEyb û ʿar û, ca di monû
Ellah heme çî ra zonû

Ehlê namûs û xebatû
Goş medên vati vatû
Karê ma dîn û welat û
Goştarê Ellay se vatû

Nezoney ma kerdî leng î
Zulmê şarî qalê veng î
Xortê ma şêr û pileng î
Pîrû pawey rocê tengî

Ellay ma day naşt û daştû
Cerab ew tercûbe waştû
Pîrû xelq kerdû viraştû
Hela kûm qe çewt û raşt û

Hewar dunya roşn û tarî
Deşt û koy û pîrû darî
Behr û çem, eyn û virarî
Welat û dîn destê şarî

Hewar dunya to ma werdî
To ma pîrû puçî kerdî
Ma bî warê qehr û derdî
Dest û lingê ma bî serdî

Tûl û emel ma girewtî
Ma bî ʿebdal dima kewtî
Bî extiyar û qor çewtî
Wextê mergî w’ cili kewtî

Dunya fanî çiqa esta
Vacê pîrû yewî desta
Qeyd û kelebçey di besta
Înon meki dewrî desta

Însonê ma wa bizono
Deʿwa derg a, ez nezon o
Pîrû îslom bîw’ xizono
Doz û deʿway xwu nêzono

ʿEyb û, deʿwa mekê serdû
Îslomey bîya kul û derdû
Şarî talonê ma berdû
Newbeçî w’ ha berî verdû

De îslomey rî war vecî
Gon û leşay to bidecî
Hirs û teʿma xwu ra vecî
Kafiron rî qehr û decî

Înson esparê kelekî
Omey ina dunya se kî
Cîhadê îslomî vekî
Deʿwa nêbena bi fekî

Dunya wû merg û memat û
Her çî benû pey xebatû
Axê ma pîrû felat û
Ha çi dîn û, ha çi welat û

Înson cahil û nezon û
Îş û karê xwu nêzonû
Ellay çi ez daw’ nêvonû
Dunya fanî ko ca monû

Xaliqê ʿalemî vatû
Heqê îslomî xebat û
Sebay’ axretî w’ memat û
Qay îslomey û felat û

Ma îslomî wardî bewnî
Goş medê ẍeflet û hewnî
Duşmenê pîsî bilewm î
Îslom kerdû xîntê hewnî

Dunya hesas û zûra ya
Neqeb û hesar û lay a
Şeytonon domi ronaya
Xwu bipawi tehluka ya

Ina dunya se yew dom a
Nimita ya, hîle w’ xom a
Behro bêbin û bêqom a
Kûm dekû bar û ʿîdom a

Neqebê dunya ẍidar î
Pîrû çewt î, xaç î, rar î
Acêr û qayme w’ zinar î
Duşmenê ma wehş û har î

Emr û rarê ma Qur’an û
Îslom gênû pira şonû
Dunya fanî ko ca monû
înson ehmeq û nezon û

Warê şerefî w’ weqarî
Xaliqê Wahîdê Barî
Vatû, îslom pîl û, ma rî
Qebul mekê emrê şarî

Înson gurobê ʿîbret û
Tim geyrenû menfeʿetû
Hirs û teʿma wû minet û
Belengazey û zîlet û

Însono ehlê xebatî
Xwu girewtû vati vatî
Nêbi duşmîşê felatî
Nêva ez pîs, timû vatî

Ey însono ehlê keyfî
Mebi kemʿaqil û seyfî
ʿAqil bigî ti zav heyf î
Goş medi şehwet û keyfî

Ey îslom ehlê minetî
Ha çi kitab, ha çi sunnetî
Ellay day ma emonetî
Heta bîw’ rocê axretî

Heyf û ponk û, ino dînû
Keso ki Ellay emîn û
Wa cîhad kû, heta şînû
Wa nêvacû ruh şîrîn û

Şafiʿê ma pêẍember û
Şerʿet ma rî ke rehberû
Kafiro ke derbederû
a çi rî rî şey mehşerû

Umîdê ma şefaʿet û
Pêẍemberê ma umet û
Şerʿet ma rî emonet û
Çi rî rî ma şeyrî hetû

Qasid pêẍemberê ma wû
Şerʿet û dîn şedênawû
Ke temom ma rî verdawû
Çew de rî war nêvecîyawû

6.
Şêx Seʿîd ehlê şerʿetî
Qarşî kufr û delaletî
Cahidê dîn û sunetî
Va “Dişmenî bê minet î”

Va “dîn kewtû destê şarî
Ma war vecî ʿeyb û, ma rî
Mebê tenbel û bêkarî
Ma mes’ul û gunekar î”

Ellay ma day seba dînî
Ma gerek dîn bişedênî
Nêkî hakim hukmê dînî
Wellay ma nêxelesînî

Welatê kirdon zozon û
Cay şêxon û ʿalimon û
Duşme omew’ kewtû monû
Dîn û mal kerdî talonû

Şew ha şîya bîyû rocû
Hewn ra wardê ma rê sûc û
Ha çi zaza wû kurmonc û
Bixebetî şew ew rocû

ʿErd û asmên qat bi qat î
Ma înson û mexluqat î
Tat û lat û, ha çi zat î
Pîrû qay dîn û xebatî

Beʿdê dunya w’ her çî pîrû
Ebedî w’ axret ko bîrû
Hesab û zeber û zîr û
Hezey dunya nîw’ ki vîrû

Şêx Seʿîd, pîrû hevalî
ʿAlim û şêxê delalî
Deʿway yini şerʿet bîyarî
Batil î fikrê Kemalî

Şêx û enbazî xwu, zat î
Vêrtî şîy ma pîrû vatî
Kerdû cîhad û xebatî
Şoreşê dîn û welatî

Cîhad kerdû sebay dînî
Şêx Seʿîdî daw’ verinî
ʿElî Riza w’ Şêx Mehdînî
Şêx Tahir, Şêx Selhedînî

ʿElî Riza, şêxê ʿîlmî
Zav ʿalim û warê hîlmî
Duşmenê zalimî w’ zulmî
Dest û lingê ma bî kilmî

Topraẍê kirdon bi dar û
Çi Xunus û Qolhîsar û
Palû, Xarpêt hey hewar û
Serd ew Pîron ko xidar û

Ferzê îslomey cîhad û
Veray kufrî vindû wardû
Kendîlê ma çiqa dar dû
Talon û hicret û, bar dû

Meydonê dunya dewron û
Dewrê ma axir zemon û
Şêx Seʿîd dîn ma ra vonû
Rehberê şerʿa giron û

Qezay Xarpêtî Meʿden û
Dîyarbekir dor beden û
Berê Koy qayme abenû
Zalim ha fermo onenû

Gelê îslomî fermon û
Fermonê şêxo gironû
Veşû key zalimonû
Vonî qanûn û ʿîdom û,

Ellah qehr kû zalimonû
Vetû fermonê şêxonû
Kerdî qeyd û kelepçonû
Îslomey bî perîşonû

Îstîqlal nomew’ xom û
Hukmet ko qay ma rî ronû
Ino qanûnê romon û
Îslomey sûc û ʿîdom û

Bedenê Sûki çer berî
Heme çer asinî verî
Duşmenî zalimê her î
Şêxê ma kerdî pey berî

Bedenê Sûki heraw û
ʿUrfî îdare ronawû
Ceza reîsî risya yû
Peybi qanûn hukum dawû

Binê ʿedlî fîsqaya wû
Şêxî berdî mehkemawû
Dîwanê ʿurfî ronawû
Fermonê îslomî dawû

Sûki paytextê kurdon û
Berê koy ver bi koyon û
Zalim tede yenû şonû
Daraẍacî tede ronû

Zalimon nuştû fermonû
Fermonê şêxon û begon û
Toy sirgum û, toy ʿîdom û
Toy bî mehkumê koyonû

ʿÎdom irsê sehabon û
Hîcretê pêxemberon û
Herb û cîhad û talon û
Kar û halê îslomon û

Îş û karê dunya war di
Kendîlê ʿîdomî dar di
Şêx û hevalî ha kar di
Zulm û zalimî xesar di

Warê îmonê temomî
Nêtersenî, şima xom î
Ẍaye îmon û îslom î
Çi kendîl û çi ʿîdom î

Mergê şehîdow rehet û
Mergê yini se sihet û
Deʿwa heqq û ʿedalet û
Ma heta şeyrî axretû

Rebbê ʿalemî xaliq û
Dînê ma îslom û heq û
Zalim û kafir niheq û
Kendîlê ma eyştû leqû

Hey hewar û hey hewar û
Wellay ma rî ʿeyb û ar û
Kendîlê şêxon bi dar û
Ïslomey bîya ustûxarû

Ma ko bimrî, ma ha şonî
Deʿwey dînî ko ca monî
Ha çi şerʿet û Qur’anî
Veʿdê mergî ma se vonî

Salih Beg û şêxî pîrû
Vonî ʿîdom ko bîw’ vîrû
Zalim wa rind bikû sîrû
Rocê heşrî kûm wezîr û

Emrê mehkema w’ reîsî
Kendîl û di darê pîsî
Nîw’ heps û çer hebî dîs î
Ellah warê cinî w’ însî

Dare w’ kendîl bêminet î
ẍaye heq û edalet î
Deʿway’ ma rocê axretî
Ewraqî ha Ellay hetî

Cahîl, ehmaq û nezon û
Dar ew kendîl anû ronû
Vonû qay ko mi rî monû
Rocê heşrî yo se vonû

Sebay di daron û leqî
Bê qîmetî w’ bîlaheq î
Ters û perway ma bi heqî
Qay Ellay rî w’ muheqeqî

Zalimo pîs wa bizonû
Ci ʿîdom û çi fermon û
Ma rî kay gurî gedon û
Rezay Ellay ma rî monû

Gon û ruh destê Ella yû
Dunya îmtîhonê ma yû
Zalimo pîs xapeyayû
Vonû qay pîlê dunya yû

Çîy nêbenû, mehşer estû
Yi ko yaxe bidî destû
Duşmeney qerez û qesd û
Her çî yew rocê yey estû

Cenet weş û, weş mekon û
Cay rindon û şehîdon û
Şêx Seʿîd îfade donû
Gunek halê zalimon û

Zalimon zav zulm kerdû
Şêx Seʿîd orte ra berdû
La qey îslom pîrû merdû?
Ax û ûf û kul û derd û

Îslom nezon û bîlac û
Wa xocay ra persû vacû
Qey îslomey yew nimac û
Zekat û roce wû hac û?

Ma îslomê halê wextî
Pîrû yewnon di bêbext î
Roc ew nimaco ponc wextî
Vonî qaybê warê textî

7.
Zimiston û, vewra serdû
Îslomon di fikir merdû
Ma dînê xwu bêwar kerdû
Zor a Ellah ma rî verdû

Zonaye w’ ʿalimî estî
Dmr û fermon zulmî destî
Hergûyew yew çî ra bestî
Doz û deʿwey ma bî sistî

Îş û karê dînî zaf î
Hezey varon û xûnav î
Mebê tenbel û bêbavî
Wa îslomî bibî zavî

Dunya înson kerdû şaşû
Hirs û teʿma wû meʿaş û
Binê yey asî yû kaş û
Bîw’ ẍafil û vonû “baş û”

Vêrtû şîyw’ weqt û zemonû
Doz û deʿwey ra nezon û
Zav ʿeşîr û xanedon û
Xwu kerdû lal û bêzonû

Ey ʿalim û şêxê wextî
Kûy’ xelîfe w’ paşay textî
Dîn kewtû destê bêbextî
Kûy xebatay şima w’ wextî

ʿAlim û şêxê tenbelî
Dînê ma şîyw’, ma bî delî
Pey fekî ma pîrû welî
Sûc mekê sûcê ezelî

Goya ma ʿeskerê dînî
Ma omey dîn bişedînî
Ma dîn eyştû va zengînî
Ma dest ta şîyw’ hukmê dînî

Heyatê dunya hesas û
Kitab û sunet esas û
Ha çi îcmaʿ û qiyas û
Dima şo wa to rî basû

Hîley’ dunyayî qiyas û
Çîyw’ ki tede to rî basû
ʿEmelo saliho xas û
Qelbo safî yû îxlas û

Key Şêx ʿElî key merad î
Şêx û ʿalim tede wardî
Selhedîn şêxê îrşadî
Îl û qewm ma pîrû kardî

Şêx Selhedîn wextê ma di
Şêxo kamil ha dinya di
Îrşad kenû heme ca di
Mehmed Seʿîd ha hucra di

Şêx Selhedîn tewbe donû
Xunus hetta Erzeromû
Sîwon û Qerebegon û
Sûk ew Xarpêt, Palî monû

Şêx Selhedîn vecyaw’ monî
Şêxê îrşad û zemonî
Mebê tenbel û nezonî
De hîşyar bê ma bizonî

Şêxî vatû ma înson î
Dehkeray’ ma pîrû zonî
Emr û fermonê îslomî
Veray kufrî bibî gonî

Bextê mergî w’ dunya yew î
Muhleton nêdonî çewî
Gûm ew vîsti de rî qewî
Nêvonî heyf û bedew î

Şêxê ma wo Şêx Selhedî
Wetenê şêxî serhed î
Pali, qube yû merqedî
Şêx şîyw’ meskeno ebedî

Şêx Selhedîno rehberî
Ma duʿa wazenî de rî
Ya Reb ti şêxê ma berî
Cennet û hewzay’ kewserî

Wefat kerdû Şêx Efendî
Murîdî bêwarî mendî
Welat û ʿeşîr û bendî
Vacê “heyy” û Ellay vendî

Şêx Selhedîn şîyw’ rehmetû
Mehmed Seʿîd ha ma hetû
Donû tewbe w’ terîqetû
Ruh û qelbê ma rehet û

Mehmed Seʿîd şêxê ma yû
Cebagay ma hewa nayû
Ma murîd î, tewbe dayû
Heme çî destê Ella yû

Mehmed Seʿîd şêxo ponk û
ʿÎlm û îrşad ko ma mon kû
Kul û derd duşmenî gon kû
ay yini weyron û xon kû

Kird û zazay’ cor û cêrî
Roco teng qey nînû vîrî
ʿAlim û şêx û ʿeşîrî
Luy omey’ meskenê şêrî

Mehmed Seʿîd şêx û, zonû
Rebbî şên kû wecaẍonû
Îrşad bikû bîyw’ ma monû
Ellah bidû meradonû

Cay Sîwonî nimz û qîl î
Lay ew eynî, çemî w’ gîl î
Key Şêx ʿElî keye w’ pîl î
Îrşad û welat û îl î

Roy Akragi pêlî donû
Corê yey Qîlê Qencon û
Koyo berz û Melekonû
Şêx bîyw’ ma rî helqa ronû

Koy Nêribî, Koy Pîr ʿEzî
Qerbegon caw’ nimz û berzî
Cite w’ çem û ʿerd10 û rez î
Zikr û cezbe ‘w ma bilerzî

Qerbegon û, cay mîron û
Beg û ʿeşîra giron û
Dewê yey nizdî yebnon û
Şêx ha tede yenû şonû

Sîwon, Qerbegon hera wû
Yew nîʿmet û, Ellay dawû
Şêx Selhedînî dima wû
Mehmed Seʿîd şêxê ma wû

Çi Sîwon û Qerbegon û
Şarê yey wa weş bizonû
Naz û nîʿmet Ellah donû
Şêxî omey yini monû

Ey şarê maw’ kirdê serî
Halê ma wû inka w’ verî
Dînê xwu ma bî bonderî
Şêxê ma warê hunerî

Hîmmetê şêxon xidar û
Raro musteqîm û, rar û
Kûm Ellay vendû, bibarû
Rehmay Ellay de rî varû

Qubay Comî Palî ber î
Ma duʿa biwazî verî
Rehmay’ Ellay varû de rî
Şefaetê Pêẍemberî

8.
Kalikê Pêẍemberê ma
Îbrahîm û, rehberê ma
Zonê yey kird û verê ma
Serdest î tim ʿalimê ma

Ha tarîxê dunya estû
Wa serbest kî bîyar destû
Heta Rebbî va “elestû”
Pîrû têdir tede estû

Tarîxê ma zaf verînî
Kirdî tim ‘aşiqê dîn î
Ti ra ʿalimî vecînî
Zalimon ma kerdî vînî

Bewnî tarîxî se vatû
urd verîn û, esl û zat û
Cesur û ehlê xebat û
Mileton ra tim dîn vatû

Kultur ey Kurdon û, verî
Îslomey rî ma rehber î
Goş medêni qewmê herî
Vonî kurdî bî lengerî

Milet û qewmê zemonî
Inka w’ verî heta şonî
Pîrû têdir heme zonî
Kurd ʿesîl û xonedon î

Kirdî yewno rî jêhat î
‘Eyb û qusur vati vatî
Şarî ser bîyw’ tat û latî
Bê hunerî w’ bêxebat î

Kirdê ma cahîlî mendî
Bî hasûd û bî dubendî
Şarî ra tim va efendî
Cora ma tim tepa mendî

Temmet biʿewnîllahî teʿala
Mîn yedî’l-heqîrû’l-feqîr

*Transkripsîyon: Bîlal Zîlan
**Çavkanî: Kovara Şewçila, h: 17, rr: 54-73, 2022
Helbestên din ên Helbestvanî/ê